Tako kot vsako leto, smo tudi letos pripravili šolo računovodstva, kjer boste dobili ogromno informacij, ki vam bodo prav prišle pri vodenju računovodstva. Tokrat bomo zaradi razmer šolo izvedli na daljavo preko povezave ZOOM. Možna je tudi prijava na samo en ali dva sklopa izobraževanja.

 

 

Komu je namenjena?

 

Šola računovodstva 2021 je namenjena  vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali z delom v pisarni podjetja ali pa razmišljate, da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.). Šola računovodstva bo pokrila področje osnov poslovanje podjetja in osnovnih informacij glede obveznih poročil državi in vodenja poslovnih knjig.  

 

O predavateljici

 

BISERKA ŠUBELJ je  univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško - andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

 

Usposabljanje vključuje naslednje teme:

 

 

Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter iskanja tistih informacij – tudi o potencialnih poslovnih partnerjih,

ki vam bodo pomagale pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Zakaj morate kot direktor / podjetnik to vedeti, saj imate računovodjo?

Računovodja ni prisoten pri vseh poslovnih odločitvah, npr. pri kalkulacijah cen, pri odločitvah o sklenitvi posla (pregled bonitete kupca), …,

znanje branja bilanc potrebujete zaradi odločitev, ki jih morate hitro, dnevno sprejeti, poslovna praksa pa kaže, da je hitrega odločanja vedno več.

Pomembno je, da kot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev,

hkrati pa razumete tudi postavke na bilanci ob zaključku poslovnega leta.

 

Vsebina:

•             Odgovornosti direktorja / podjetnika

•             Osnovni podatki iz bilanc

•             Pomembne informacije v računovodskih poročilih

•             Dobiček, denarna sredstva in davčna osnova

•             Vpliv poslovanja na obdavčitev

•             Poslovne knjige : dejansko stanje

•             Kje najdemo podatke o naših poslovnih partnerjih?

 

Termin

 

 1. Branje bilanc za direktorja/podjetnika - sreda, 6.10.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

 

Spoznali se boste z osnovnimi dvostavnega knjigovodstva zlasti glede:

 

 • Pravil  vpisov v poslovne knjige 
 • Spoznali  kaj je konto in kakšna je razlika med kontni okvirjem in  kontnim načrtom? 
 • Seznanili se boste z osnovami dvostavnega kontiranja za sledeče poslovne dogodke:
   
  • PRODAJE – kako se kontira izdan račun za storitve/ blago/ dobropis
  • NABAVE - Kako se kontira prejet račun za storitve/osnova sredstva/zalogo? 

PLAČILO - Kako se kontira plačilo dobavitelju/ prejem plačila od kupca/ prejem posojila od banke/vračilo posojila banki/ izplačilo plač zaposlenimi/dvig gotovine iz blagajne/polog dnevnega iztržka na bančni račun/ plačilo DDV-ja državi? 

 

Vsebina:

 • Splošna pravila. 
 • Verodostojna knjigovodska listina (SRS 21).    
 • Definicija verodostojne knjigovodske listine.    
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva.    
 • Kaj je konto, kontni okvir, kontni načrt?    
 • Pravila oziroma osnove kontiranja.    
 • Primeri kontiranja.    
 • Kako kontiram prejet račun?    
 • Kako knjižimo plačilo dobavitelju?    
 • Kako kontiramo prejet dobropis?    
 • Kako kontiramo prejeto posojilo od banke?    
 • Kako kontiramo vračila prejetega posojila od banke?    
 • Kako kontiramo prejet obračun za  obresti od banke?    
 • Kako kontiramo plačilno listo, ki vsebuje tudi  povračilo za prevoz, prehrano in potne stroške?
 • Strošek amortizacije.    
 • Izdani računi.
 • Vaje + e predavanje osnove računovodstva   

 

Termin

 

 2. Osnove računovodstva - petek, 15.10.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

Vsebina:

 • Obračun plač po kolektivni pogodbi in obračun prispevkov za zasebnika ter izpisi ustreznih davčnih obrazcev.
 • Drugi osebni prejemki; regres za letni dopust.
 • povračila stroškov v zvezi z delom; prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela...
 • Obračun honorarjev in izpis ustreznih davčnih obrazcev.
 • Podjemna pogodba.
 • Avtorski honorar.
 • Najemnine fizični osebi.
 • Prikaz osnovnih nastavitev za elektronsko plačevanje (plačilo dobaviteljem, plačilo zaposlenim, plačilo dajatev DURS … itd).
 • NOVO prikaz pošiljanja plačilnih list po emailu (kriptirano)

NOVO: Prikaz NOVOST Kriptirano pošiljanje plač preko email sporočila zaposlenemu

 • Prikaz enostavne uporabe v praksi
 • Prikaz pravilnih nastavitev za pravilno in varno delovanje
 • DARILO - 3 mesečna BREZPLAČNA licenca za pošiljanje plač preko emaila - 1 urna Namestitev in šolanje vključena

 

Termin

 

3. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - petek, 29.10.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

Vsebina:

 • Spoznali se boste z osnovnimi pojmi zlasti pridobili odg. na sledeča vprašanja:
   
  • Kaj obdavčuje davek na dodano vrednost (kratica DDV)?
  • Kako DDV vpliva na dokumente poslovanja kot so:
   • prejeti  in izdani računi (doma in tujina).
   • dobropisi.
   • računi za predplačila oziroma avansni računi.
  • Kdaj si lahko odbijamo DDV – kaj pomeni vstopni davek?
  • Kaj je obdavčeno po nižji stopnji 9,5% in 5%?
  • Kaj je oproščeno po ZDDV-ju?
  • Kdo uporablja obdavčitev po 76a členu?
  • Kdo je lahko izvzet iz DDV sistema?
 • Prikaz Obračuna DDV s poslovno računovodskim programom za enostavno in majhno poslovanje podjetja.

 

Termin

 

 4. Kako obračunati DDV s programom Birokrat - sreda, 3.11.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

 

Zaloge s poudarkom na predstavitvi predpisov na področju vodenja zalog

OBVEZNI dokumenti, ki spremljajo blago

 

Vsebina:

 • Prikaz v programu Birokrat:
 • Šifranti:
  • Prodajni artikli / Nabavni artikli
  • Sestava
  • Najpogostejše napake pri izdelavi šifrantov
  • Vnos dokumentov:
  • Prevzema
  • Zaključnice
  • Odpisa
  • Prodaje
 • Obračun zalog:
  • Usklajevanje in odpravljanje napak pri obračunu zalog
  • Povzetek evidenc
  • priprava na fizično inventuro,
  •  vnos fizične inventure,
  •  obračun zalog,
  •  iskanje napak in razlaga, zakaj prihaja do njih
  •  popravki zaloge zaradi napačnih vnosov,
  •  usklajevanje zaloge s fizično inventuro.
 • Glavna KNJIGA: 
  • Knjiženje zalog v GK
  • Kontrola kontov zalog

 

Termin

 

5. Vodenje ZALOG s programom BIROKRAT - petek, 12.11.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

Potrebno predznanje oz. poznavanje osnove računovodstva  (2.sklop izobraževanja).

 

Vsebina:

 • Osnove nastavitev avtomatskega knjiženja v programu Birokrat.
 • Otvoritve (vnos otvoritev po sistemu dvostavnega knjigovodstva).
 • Kontni plan.
 • Dvostavno knjiženje (avtomatska in ročna temeljnica) poslovnih dogodkov (TRR, plače, honorarji, prejeti in izdani računi,  …itd.)
 • Osnovne nastavitve za izdelavo  predlog bilance stanja in izkaza uspeha v skladu s SRS in »AJPES« zahtevami.

 

Termin

 

6. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - sreda, 24.11.2021 od 10:00 do 14:00 ure

 

 

Na izobraževanju vam bomo predstavili delovanje ePoslovanja in eArhiviranja s programom Birokrat. 

Poslovno in računovodsko-davčno dokumentacijo ter evidence moramo, zaradi potreb računovodskega in davčnega nadzora, hraniti za določen čas, v nekaterih primerih pa tudi trajno.

Pri obilici poslovne, računovodske in davčne dokumentacije pa podjetje lahko z internim predpisom določi rok in dokumente, ki jih bo preneslo na elektronski medij.

Na webinarju boste izvedeli tudi kako je z varstvom osebnih podatkov, ki je obveza tudi na področju računovodstva in računovodske dokumentacije.

Slovenski računovodski standardi ne določajo natančnega načina hrambe za poslovne knjige/knjigovodske listine. To odločitev načeloma prepuščajo organizacijam, pod določenimi pogoji. Za arhiviranje računovodske in davčne dokumentacije mora podjetje, v notranjih pravilih določiti kako in koliko časa bo dokumente hranilo, pri tem pa upoštevati več predpisov.

Hkrati davčna in računovodska zakonodaja določata, da mora davčni zavezanec izdane in prejete listine hraniti v prvotni obliki, v kateri so bili oblikovane, poslane ali prejete, ne glede na to, ali gre za listine, izdane v papirni ali elektronski obliki, kar z obveznim izdajanjem e-računov proračunskim uporabnikom predstavlja nov izziv.

Poudarek bo na praktičnih primerih in predstavitvi izkušenj s področja E-arhiviranja in izvajanja uredbe GDPR v praksi. Predstavili vam bomo najpogostejše dileme v praksi  in usmeritve za razrešitev le teh ter primere dobre prakse.

 

Vsebina ePoslovanje:

 • prikaz avtomatskega zajema in knjiženja prejetih računov prispelih na mail v pdfju ali v XMLju (optična prepoznava ali prepoznava podatkov v XMLju)

 • prikaz avtomatskega zajema in knjiženja bančnih izpiskov prispelih na mail (avtomatsko knjiženje in zapiranje odprtih postavk in odlivov)

 • prikaz avtomatskega vnosa prevzemnic (skladišče) na podlagi prejetih dobavnic/računov prispelih v XML ali v Excel obliki

 

Vsebina eArhiviranje:

 • Splošno o E-arhiviranje  računovodsko davčne dokumentacije in evidenc:
 • Kaj določajo davčni in računovodski predpisi glede elektronskem arhiviranju?  
 • Katero računovodsko davčno dokumentacijo in evidence je obvezno  elektronsko arhivirati?
 • Kako v praksi poteka E-arhiviranje?
 • Pravilnik o računovodstvu - notranja pravila
 • Kaj je treba v pravilniku o računovodstvu spremeniti glede E-Arhiviranja?
 • Kako se lotiti urejevanja notranjih pravil o E-arhiviranju?
 • Kdaj je treba spremeniti notranja pravila glede E-arhiviranja?
 • Zakaj je treba spremeniti notranja pravila glede arhiviranja?
 • Kaj novega vpeljuje E-arhiviranje v primerjavi z obstoječim arhiviranjem v fizični obliki?
 • Kaj naj vsebujejo notranji pravila o elektronskem arhiviranju računovodske dokumentacije?
 • E-arhiv v oblaku
 • Ali je E-arhiv v oblaku ustrezna oblika E- arhiviranja?
 • Kaj pomeni E-arhiv v oblaku?
 • Elektronska knjigovodska listina
 • Kaj je elektronska knjigovodska listina?
 • Kaj sploh pomeni elektronska oblika arhiviranja?
 • Kakšno obliko ima lahko elektronski dokument?
 • Ali je PDF in JPG oblika ustrezna elektronska oblika E-arhiviranja?
 • Pojmi povezani z E- arhiviranjem: zajem, hramba in spremljevalne storitve
 • Kaj pomenijo pojmi zajem, hramba in spremljevalne storitve, ki jo ponujajo ponudniki E- arhiviranja?
 • Zakaj je pomembno da razlikujemo in razumemo pojme zajem, hramba in spremljevalne storitve?
 • Kdaj je pomembno da se seznanimo s pojmi zajem, hramba in spremljevalne storitve?
 • Kako se pojmi  zajem, hramba in spremljevalne storitve med seboj razlikujejo?
 • Kdo mora poznati in razumeti pojme zajem, hramba in spremljevalne storitve?
 • Ponudniki E-arhiviranja za računovodsko davčno dokumentacijo:
 • Kdo lahko nudi storitve elektronskega arhiviranja?
 • Kakšne so prednosti in slabosti elektronskega arhiviranja?

 

Termin

 

7. ePoslovanje in eArhiviranje s programom Birokrat - torek, 30.11.2021 od 10:00 do 12:30 ure

 

 

 

Na webinarju bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa 2021.

Opozorila vas bo na novosti, ki pričnejo veljati s 1.1.2022 na področju davčnega obračuna DDPO in davke iz dejavnosti.

Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila na pogosta vprašanja o ob zaključevanju leta.

 

 

Vsebina

Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto

 • Najpogostejše knjižbe ob zaključevanju leta
 • SPONZORSTVO, DONACIJA, REKLAMA, REPREZENTANCA, DARILA
 • Kratkoročne časovne razmejitve – jih lahko uporabimo in če – kdaj; računovodski in davčni vidik
 • Oblikovanje rezervacije – jih lahko uporabimo in če – kdaj;  računovodski in davčni vidik
 • Inventura – vprašanja in dileme glede inventure in inventurne dokumentacije; računovodski in davčni vidik
 • Odpisi terjatev in zalog  – dokumentacija z računovodskega in davčnega vidika
 • Boniteta podjetja – vpliv računovodskih izkazov na izračun bonitete podjetja
 • Davčne olajšave 2021
 • Pojasnila k izkazom – kaj je treba pojasniti, ko oddajamo letna poročila
 • Predstavitev novosti DDPO in DDej. v letu 2022

 

Termin

 

8. Priprave na zaključni račun - petek 17.12.2021 od 10:00 do 12:30 ure

 

Obetajo se nam spremembe na področju obdavčitve fizičnih in pravnih oseb.

V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo bistvene spremembe po predlogu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki še ni sprejet in že sprejetem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S, Uradni list št. 172/2021, z dne, 29.oktober 2021).

 

Opomba:

Zakon o dohodnini (sprememba ZDoh-2) še ni sprejet, na dan pisanja tega obvestila (2.11.2021) in je šele v obliki predloga. Predvideva pa se, da bo pričel veljati s 1.1.2022.

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2S), pa je že objavljen v Uradnem listu št. 172/2021 z dne, 29.oktober 2021 in spremembe pričnejo veljati s 1.1.2022.

Ko bo tudi predlagan ZDOH-2 sprejet in objavljen v Uradnem listu RS bomo to tematiko podrobno predstavili na seminarju, ki bo organiziran na daljavo. 

KAJ SE SPREMENI PRI OBDAVČITVI FIZIČNIH OSEB po predlogu sprememb ZDoh-2)

 

Napovedujejo se spremembe obdavčitve fizičnih oseba (predlog ZDoh-2) na področju:

 1. Plač – spremenila se bo olajšava (111.čl. ZDOh-2), dohodninska lestvica (122. Člen ZDoh-2)), boniteta za el. Avtomobil (43.čl. ZDoh-2)
 2. Najemnin fizičnim osebam – spremenila se bo stopnja obdavčitve in odstotek normiranih stroške ter dodaja možnost, da se lahko oseba odloči, da se ji prejemki iz najemnine upoštevajo v informativnem izračunu in obdavčijo po dohodninski lestvici (77. Člen in 135.č ZDOh-2)
 3. Dobiček iz kapitala – primer v primeru prodaje nepremičnine ali deleža v podjetju se spremeni stopnja obdavčitve dobička iz kapitala (132 .člen ZDOH-2) in spremeni se število let imetništva, ko je tak dohodek oproščena plačila dohodnine (do sedaj je veljajo, da se po dopolnjenih 20ih letih  in  spremeni ste stopnja obdavčitve in število let, ko dobiček iz kapitala ni več obdavčen (96. Člen ZDOH-2
 4. Lastni deleži - dividende – črta se obstoječa določba , po kateri so se lastni deleži od 1.1.2020 obdavčili kot dividend – (90. Člen ZDOH-2)
 5. Poslovna uspešnost i– spremeni pojem poslovne uspešnosti in višina, ki se upošteva za neobdavčen del (12 tč. 44.čl. ZDOH)
 6. Poslovanje:
  1. nove olajšave – dodajajo se nove olajšave za zaposlovanje in spreminjajo obstoječe olajšave za zaposlovanje (61a. člen), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (64. Člen ZDOH-2), dodaja se nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (65a čl. ZDOH-2), spremeni se višina % za olajšave za donacije (66. Čl. ZDOH-2);
  2. - reprezentanca - spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance
 7. Olajšava za študentsko delo – 113. Člen ZDOH-2
 8. Olajšave se enkrat letno usklajujejo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin (118. Čl. ZDOH-2)

 

KAJ SE SPREMENI PRI OBDAVČITVI PRAVNIH OSEB po sprejetem ZDDPO-2S?

V nadaljevanju povzemam spremembe na področju:

 1. Olajšave - spremeni se višina olajšave za donacije (  čl.en ZDDPO-2) ), olajšava za zaposlovanje (55b člen ZDDPO-2), dodaja se nova olajšava za  vlaganja v digitalni in zeleni prehod (55.c člen ZDDPO-2), spremeni se višina olajšave za prakso vajencev, dijakov in študentov (57. Čl. ZDDPO-2)
 2. Reprezentance – spremeni se višina davčno priznanih odhodkov iz naslova reprezentance (31. Člen ZDDPO-2)

Seminar na daljavo na to temo bomo organizirali, ko bodo predlogi sprejeti in objavljeni v Uradnem listu RS, predvidoma pričakujemo da bo to konec novembra oz. v decembru 2021.

 

Termin

 

9. Predstavitev NOVOSTI v letu 2022 - petek 17.12.2021 od 13:30 do 15:00 ure

 

Prijava oz. naročilo

 

Za več informacij nas lahko pred nakupom tudi pokličite na 031 668 723 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si.

 

1.PONUDBA - Izberite en spletni seminar:

 

 • 1. Branje bilanc za direktorja/podjetnika - sreda, 6.10.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 1111

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 1122

 • 2. Osnove računovodstva - petek, 15.10.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 2222

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 2233

 • 3. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - petek, 29.10.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 3333

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 3344

 • 4. Kako obračunati DDV s programom Birokrat - sreda, 3.11.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 4444

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 4455

 • 5. Vodenje ZALOG s programom BIROKRAT - petek, 12.11.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 5555

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 5566

 • 6. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - sreda, 24.11.2021 od 10:00 do 14:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 6666

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 6677

 • 7. ePoslovanje in eArhiviranje s programom Birokrat - torek, 30.11.2021 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 7777

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 7788

 • 8. Priprave na zaključni račun - petek 17.12.2021 od 10:00 do 12:30 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 8888

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 8899

 • 9. Predstavitev NOVOSTI v letu 2022 - petek 17.12.2021 od 13:30 do 15:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 9999

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 9900

 

1. Akcijska PONUDBA (velja le za uporabnike programa Birokrat)

Izberite celotno šolo računovodstva (do 35% ceneje) do 6.10.2021.

V primeru nakupa celotnega izobraževanja vam nudimo do 35% popusta v kolikor se na izobraževanje prijavite pred 6.10.2021.

 

Cena: 600 eur + ddv (vključen 25% popust, namesto 800€ + ddv) = 732,00 eur, SKLIC: 88881

Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 520 eur + ddv (vključen 35% popust, namesto 800€ + ddv) = 634,40 eur, SKLIC: 88991

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

2. Akcijska PONUDBA (velja le za uporabnike programa Birokrat)

Izberite 5 izobraževanj po izbiri (do 25% ceneje) do 6.10.2021.

V primeru nakupa celotnega izobraževanja vam nudimo do 35% popusta v kolikor se na izobraževanje prijavite pred 6.10.2021.

 

Cena: 425 eur + ddv (vključen 15% popust, namesto 500€ + ddv) = 518,50 eur, SKLIC: 88882

Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 375 eur + ddv (vključen 25% popust, namesto 500€ + ddv) = 457,50 eur, SKLIC: 88992

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

 

3. Akcijska PONUDBA (velja za nove uporabnike)

Izberite celotno šolo računovodstva do 6.10.2021 ali vsaj 6 izobraževanj in za DARILO prejmete računovodski program Birokrat MAXI v vrednost 519,50 eur + ddv.

V primeru nakupa celotnega izobraževanja vam nudimo brezplačni program Birokrat MAXI soritvena dejavnost v vrednosti 519,50 eur + ddv.

 

Cena:

Za celotno izobraževanje Spomladanska šola računovodstva 2021, za uporabnike, ki programa Birokrat še ne uporabljajo -   cena 800,00 eur + ddv = 976,00 eur, SKLIC: 9999

Za 6 izobraževanj, za uporabnike, ki programa Birokrat še ne uporabljajo -   cena 600,00 eur + ddv = 732,00 eur, SKLIC: 99991

(V primeru nakupa do 6.10.2021, vključeno DARILO v vrednosti 519,50 eur + ddv)

 

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

Program Birokrat za vodenje računovodstva

Program za vodenje računovodstva Birokrat MAXI storitvena dejavnost sedaj 25% CENEJE

 

 

Nakup potrdite s plačilom na TRR: 

 

Addiko Bank: IBAN SI56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

SKLIC:  vaša davčna številka -  xxxx (sklic najdete ob ponudbi)

BIROKRAT IT, računalniško svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

 

Za več informacij nas lahko pred nakupom tudi pokličite na 031 668 723 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si.

 

Izvedba seminarjev

 

Zaradi trenutnih razmer bo izobraževanje izvedeno na daljavo preko ZOOM konference. 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih