Tako kot vsako leto, smo tudi letos pripravili šolo računovodstva, kjer boste dobili ogromno informacij, ki vam bodo prav prišle pri vodenju računovodstva. Tokrat bomo zaradi razmer šolo izvedli na daljavo preko povezave ZOOM. Možna je tudi prijava na samo en ali dva sklopa izobraževanja.

 

 

Komu je namenjena?

 

Jesenska šola računovodstva 2023 je namenjena  vsem zainteresiranim, ki bi se radi spoznali z delom v pisarni podjetja ali pa razmišljate, da bi odprli svoje podjetje (s.p. oz. d.o.o.). Šola računovodstva bo pokrila področje osnov poslovanje podjetja in osnovnih informacij glede obveznih poročil državi in vodenja poslovnih knjig.  

 

O predavateljici

 

BISERKA ŠUBELJ je  univ.dipl. ekonomist, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Z računovodstvom se ukvarja že od leta 1998, z davki pa se je začela podrobneje ukvarjati od leta 2003. Je avtorica številnih priročnikov in E-seminarjev na temo davki, računovodstvo in podjetništvo. Njeni strokovnosti lahko zaupamo saj je avtorica več kot 160 različnih člankov in učnih gradiv zapisanih v COBISS-u. Je tudi avtorica člankov na spletni strani www.metaja.si. Njena predavanja so dinamična in jedrnata, saj vedno vključi praktične primere, ki jih na razumljiv način poveže s teorijo oziroma zakonodajo.  V letu 2013 si je pridobila  tudi pedagoško - andragoško izobrazbo, kar pomeni, da je strokovnjak tudi na področju predavanja, poučevanja in usposabljanja odraslih.

 

Usposabljanje vključuje naslednje teme:

 

 

Na seminarju se boste naučili branja najbolj pomembnih informacij iz bilanc ter iskanja tistih informacij – tudi o potencialnih poslovnih partnerjih,

ki vam bodo pomagale pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Zakaj morate kot direktor / podjetnik to vedeti, saj imate računovodjo?

Računovodja ni prisoten pri vseh poslovnih odločitvah, npr. pri kalkulacijah cen, pri odločitvah o sklenitvi posla (pregled bonitete kupca), …,

znanje branja bilanc potrebujete zaradi odločitev, ki jih morate hitro, dnevno sprejeti, poslovna praksa pa kaže, da je hitrega odločanja vedno več.

Pomembno je, da kot odgovorna oseba razumete računovodske izkaze, kar je bistveno tudi pri sprejemanju poslovnih odločitev,

hkrati pa razumete tudi postavke na bilanci ob zaključku poslovnega leta.

 

Vsebina:

•             Odgovornosti direktorja / podjetnika

•             Osnovni podatki iz bilanc

•             Pomembne informacije v računovodskih poročilih

•             Dobiček, denarna sredstva in davčna osnova

•             Vpliv poslovanja na obdavčitev

•             Poslovne knjige : dejansko stanje

•             Kje najdemo podatke o naših poslovnih partnerjih?

 

Termin

 

 1. Branje bilanc za direktorja/podjetnika - četrtek, 5.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

 

 

Spoznali se boste z osnovnimi dvostavnega knjigovodstva zlasti glede:

 

 • Pravil  vpisov v poslovne knjige 
 • Spoznali  kaj je konto in kakšna je razlika med kontni okvirjem in  kontnim načrtom? 
 • Seznanili se boste z osnovami dvostavnega kontiranja za sledeče poslovne dogodke:
   
  • PRODAJE – kako se kontira izdan račun za storitve/ blago/ dobropis
  • NABAVE - Kako se kontira prejet račun za storitve/osnova sredstva/zalogo? 

PLAČILO - Kako se kontira plačilo dobavitelju/ prejem plačila od kupca/ prejem posojila od banke/vračilo posojila banki/ izplačilo plač zaposlenimi/dvig gotovine iz blagajne/polog dnevnega iztržka na bančni račun/ plačilo DDV-ja državi? 

 

Vsebina:

 • Splošna pravila. 
 • Verodostojna knjigovodska listina (SRS 21).    
 • Definicija verodostojne knjigovodske listine.    
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva.    
 • Kaj je konto, kontni okvir, kontni načrt?    
 • Pravila oziroma osnove kontiranja.    
 • Primeri kontiranja.    
 • Kako kontiram prejet račun?    
 • Kako knjižimo plačilo dobavitelju?    
 • Kako kontiramo prejet dobropis?    
 • Kako kontiramo prejeto posojilo od banke?    
 • Kako kontiramo vračila prejetega posojila od banke?    
 • Kako kontiramo prejet obračun za  obresti od banke?    
 • Kako kontiramo plačilno listo, ki vsebuje tudi  povračilo za prevoz, prehrano in potne stroške?
 • Strošek amortizacije.    
 • Izdani računi.
 • Vaje + e predavanje osnove računovodstva   

 

Termin

 

 2. Osnove računovodstva - petek, 13.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

 

Vsebina:

 • Obračun plač po kolektivni pogodbi in obračun prispevkov za zasebnika ter izpisi ustreznih davčnih obrazcev.
 • Drugi osebni prejemki; regres za letni dopust.
 • povračila stroškov v zvezi z delom; prehrana med delom, prevoz na delo in iz dela...
 • Obračun honorarjev in izpis ustreznih davčnih obrazcev.
 • Podjemna pogodba.
 • Avtorski honorar.
 • Najemnine fizični osebi.
 • Prikaz osnovnih nastavitev za elektronsko plačevanje (plačilo dobaviteljem, plačilo zaposlenim, plačilo dajatev DURS … itd).
 • NOVO prikaz pošiljanja plačilnih list po emailu (kriptirano)

NOVO: Prikaz NOVOST Kriptirano pošiljanje plač preko email sporočila zaposlenemu

 • Prikaz enostavne uporabe v praksi
 • Prikaz pravilnih nastavitev za pravilno in varno delovanje
 • DARILO - 3 mesečna BREZPLAČNA licenca za pošiljanje plač preko emaila - 1 urna Namestitev in šolanje vključena

 

Termin

 

3. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - četrtek, 19.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

 

Vsebina:

 • Spoznali se boste z osnovnimi pojmi zlasti pridobili odg. na sledeča vprašanja:
   
  • Kaj obdavčuje davek na dodano vrednost (kratica DDV)?
  • Kako DDV vpliva na dokumente poslovanja kot so:
   • prejeti  in izdani računi (doma in tujina).
   • dobropisi.
   • računi za predplačila oziroma avansni računi.
  • Kdaj si lahko odbijamo DDV – kaj pomeni vstopni davek?
  • Kaj je obdavčeno po nižji stopnji 9,5% in 5%?
  • Kaj je oproščeno po ZDDV-ju?
  • Kdo uporablja obdavčitev po 76a členu?
  • Kdo je lahko izvzet iz DDV sistema?
 • Prikaz Obračuna DDV s poslovno računovodskim programom za enostavno in majhno poslovanje podjetja.

 

Termin

 

 4. Kako obračunati DDV s programom Birokrat - četrtek, 26.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

 

Zaloge s poudarkom na predstavitvi predpisov na področju vodenja zalog

OBVEZNI dokumenti, ki spremljajo blago

 

Vsebina:

 • Prikaz v programu Birokrat:
 • Šifranti:
  • Prodajni artikli / Nabavni artikli
  • Sestava
  • Najpogostejše napake pri izdelavi šifrantov
  • Vnos dokumentov:
  • Prevzema
  • Zaključnice
  • Odpisa
  • Prodaje
 • Obračun zalog:
  • Usklajevanje in odpravljanje napak pri obračunu zalog
  • Povzetek evidenc
  • priprava na fizično inventuro,
  •  vnos fizične inventure,
  •  obračun zalog,
  •  iskanje napak in razlaga, zakaj prihaja do njih
  •  popravki zaloge zaradi napačnih vnosov,
  •  usklajevanje zaloge s fizično inventuro.
 • Glavna KNJIGA: 
  • Knjiženje zalog v GK
  • Kontrola kontov zalog

 

Termin

 

5. Vodenje ZALOG s programom BIROKRAT - četrtek, 9.11.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

Vsebina:

 • Struktura stroškov in zajemanje stroškov v kalkulacijo cene
 • Struktura prodajne cene storitve – kalkulacija prodajne cene storitve
 • Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • Razvrstitev stroškov poslovanja na variabilne in stalne stroške ter delitev na neposredne in posredne stroške poslovanja
 • Prikaz na praktičnem primeru proizvodnje / trgovine / storitvene dejavnosti
 • Pomen kala materiala, inventurnih razlik materiala, stanja nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov z računovodskega in davčnega vidika
 • Normativi (materiala, dela)
 • Vpliv kalkulacije cene na  dobiček oz. izgubo  –  poslovni izid

 

Termin

 

6. Kalkulacija cene – kako izračunati lastno in nabavno ceno ter določiti prodajno ceno izdelka/storitve - četrtek, 16.11.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

Potrebno predznanje oz. poznavanje osnove računovodstva  (2.sklop izobraževanja).

 

Vsebina:

 • Osnove nastavitev avtomatskega knjiženja v programu Birokrat.
 • Otvoritve (vnos otvoritev po sistemu dvostavnega knjigovodstva).
 • Kontni plan.
 • Dvostavno knjiženje (avtomatska in ročna temeljnica) poslovnih dogodkov (TRR, plače, honorarji, prejeti in izdani računi,  …itd.)
 • Osnovne nastavitve za izdelavo  predlog bilance stanja in izkaza uspeha v skladu s SRS in »AJPES« zahtevami.

 

Termin

 

7. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - četrtek, 23.11.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

Dokumenti, ki jih v podjetju dnevno ustvarjamo so lahko v fizični ali elektronski obliki.  Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu določa, da v kolikor predpis določa PISNO obliko, se elektronska oblika šteje za enakovredno fizični obliki, če so podatki v elektronski obliki dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo. Isti zakon in tudi Zakon o davčnem postopku pa določata, da v kolikor je dokument prejet ali poslan v elektronski obliki se mora v taki obliki tudi hraniti.
Kaj v praksi pomeni, da je elektronski dokument dosegljiv in primeren za kasnejšo uporabo bo predstavljeno v sklopu tega seminarja.


V sklopu seminarja se boste seznanili tudi z različnimi prepisi, ki to področje podrobneje določajo kot npr.:
1.    Računovodski predpis med drugim tudi določa kdaj se šteje, da je knjigovodska listina elektronska (kot npr:  račun, plačilna lista, prevzem, bančni izpisek…itd).
2.    Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu določa, kdaj se šteje da je dokument poslan oziroma kdaj se šteje, da je dokument prejet, kakor tudi kaj pomeni potrditev elektronskega sporočila.
3.    Davčni, računovodski kot  tudi prepisi s področja elektronske identifikacije in storitvah zaupanja določajo kakšen je ustrezen elektronski podpis.
4.    Predpisi o hranjenju (hrambi /arhivih) pa nam določajo kakšna je ustrezna elektronska oblika hranjenja.

 

Elektronsko poslovanje (kratica E-poslovanje) oziroma poslovanje z elektronskimi dokumenti se od COVID-19 leta ( marca 2020) dalje nenehno širi . Vedno več podjetij se je tudi v letu 2023 odločilo, da omogoči svojim zaposlencem delo na daljavo, pri čemer pa je obvezni sopotnik le tega tudi ustvarjanje E-dokumentov , s tema pa je treba postaviti tudi nova pravila glede prejema, pošiljanja, potrjevanja, podpisovanja, kontroliranja, in tudi pregledovanja E-pošte.

 

Ali imate v podjetju vpeljan in napisan  pravilnik  o E-poslovanju? Ali je pravilnik o E poslovanju obvezen za vsa podjetja, Kaj naj ta pravilnik vsebuje in kako vpeljati E poslovanje v podjetje in v računovodska opravila vas bomo seznanili v tem seminarju.

 

PODROBNA VSEBINA seminarja  E- poslovanje:

1.    Kaj je E-poslovanje?
2.    Pravna podlaga za E-poslovanje.
3.    Kaj vse zajema E-poslovanje?
4.    Implementacija E-poslovanja – praktični prikaz E-poslovanja.
5.    Arhiviranje elektronskih dokumentov.
6.    Kontrola arhiviranja E-dokumentov.
7.    Vzorec pravilnik E-poslovanju.
8.    Najpogostejše težave pri vpeljavi E-poslovanja in prikaz dobre prakse
9.    Odgovori na pogosta vprašanja udeležencev.
10.    Razprava z udeleženci.

 

Termin

 

8. E-poslovanje s programom birokrat - petek, 1.12.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

 

Vsebina

 • predstavitev lastnih izkušenj z uporabo umetne inteligence v računovodstvu
 • kako vam umetna inteligenca lahko pomaga v računovodstvu

 

Termin

 

9. Uporaba umetne inteligence v računovodstvu - četrtek, 7.12.2023 od 10:00 do 11:30 ure

 

 

Na webinarju bo Biserka Šubelj, davčna svetovalka, praktično predstavila na kaj morate paziti pri pripravi zaključnega računa 2021.

Opozorila vas bo na novosti, ki pričnejo veljati s 1.1.2024 na področju davčnega obračuna DDPO in davke iz dejavnosti.

Predavateljica bo, na podlagi praktičnih primerov, odgovorila na pogosta vprašanja o ob zaključevanju leta.

 

 

Vsebina

Na kaj morate paziti, ko zaključujete leto

 • Najpogostejše knjižbe ob zaključevanju leta
 • SPONZORSTVO, DONACIJA, REKLAMA, REPREZENTANCA, DARILA
 • Kratkoročne časovne razmejitve – jih lahko uporabimo in če – kdaj; računovodski in davčni vidik
 • Oblikovanje rezervacije – jih lahko uporabimo in če – kdaj;  računovodski in davčni vidik
 • Inventura – vprašanja in dileme glede inventure in inventurne dokumentacije; računovodski in davčni vidik
 • Odpisi terjatev in zalog  – dokumentacija z računovodskega in davčnega vidika
 • Boniteta podjetja – vpliv računovodskih izkazov na izračun bonitete podjetja
 • Davčne olajšave 2023
 • Pojasnila k izkazom – kaj je treba pojasniti, ko oddajamo letna poročila
 • Predstavitev novosti DDPO in DDej. v letu 2024

 

Termin

 

10. Priprave na zaključni račun - četrtek, 14.12.2023 od 10:00 do 13:00 ure

 

Prijava oz. naročilo

 

Za več informacij nas lahko pred nakupom tudi pokličite na 031 668 723 ali pišite na email luka.glen@birokrat.si.

 

1.PONUDBA - Izberite en spletni seminar:

 

 • 1. Branje bilanc za direktorja/podjetnika - četrtek, 5.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 1111

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 1122

 • 2. Osnove računovodstva - petek, 13.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 2222

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 2233

 • 3. Plače, honorarji in elektronsko plačevanje s programom Birokrat - četrtek, 19.10.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 3333

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 3344

 • 4. Kako obračunati DDV s programom Birokrat - četrtek, 26.10.2023 ​od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 4444

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 4455

 • 5. Vodenje ZALOG s programom BIROKRAT - četrtek, 9.11.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 5555

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 5566

 • 6. Kalkulacija cene – kako izračunati lastno in nabavno ceno ter določiti prodajno ceno izdelka/storitve - četrtek, 16.11.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 6666

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 6677

 • 7. Kako voditi glavno knjigo s programom Birokrat - četrtek, 23.11.2023​ od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 7777

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 7788

 • 8. E-poslovanje s programom birokrat - petek, 1.12.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 8888

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 8899

 • 9. Uporaba umetne inteligence v računovodstvu - četrtek, 7.12.2023 od 10:00 do 11:30 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 9999

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 9900

 • 10. Priprave na zaključni račun - četrtek, 14.12.2023 od 10:00 do 13:00 ure
  • 100 eur + ddv = 122,00 eur, SKLIC: 8888

   Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 80 eur + ddv = 97,60 eur, SKLIC: 8899

1. Akcijska PONUDBA (velja le za uporabnike programa Birokrat)

Izberite celotno šolo računovodstva (do 40% ceneje) do 30.9.2023. Podaljšano do 13.10.!!

V primeru nakupa celotnega izobraževanja vam nudimo do 40% popusta v kolikor se na celotno izobraževanje prijavite pred 30.9.2023. Podaljšano do 13.10.!!

 

Cena: 700 eur + ddv (vključen 30% popust, namesto 1000€ + ddv) = 854,00 eur, SKLIC: 88881

Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 600 eur + ddv (vključen 40% popust, namesto 1000€ + ddv) = 732,00 eur, SKLIC: 88991

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

2. Akcijska PONUDBA (velja le za uporabnike programa Birokrat)

Izberite 5 seminarjev po izbiri (do 25% ceneje) do 30.9.2023. Podaljšano do 13.10.!!

V primeru nakupa 5 seminarjev vam nudimo do 25% popusta v kolikor se na seminar prijavite pred 30.9.2023. Podaljšano do 13.10.!!

 

Cena: 425 eur + ddv (vključen 15% popust, namesto 500€ + ddv) = 854,00 eur, SKLIC: 88882

Uporabniki s sklenjeno vzdrževalno pogodbo: 375 eur + ddv (vključen 25% popust, namesto 500€ + ddv) = 457,50 eur, SKLIC: 88992

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

 

3. Akcijska PONUDBA (velja za nove uporabnike)

Izberite celotno šolo računovodstva do 30.9.2023 ali vsaj 6 izobraževanj in za DARILO prejmete računovodski program Birokrat MAXI v vrednost 519,50 eur + ddv.

V primeru nakupa celotnega izobraževanja vam nudimo brezplačni program Birokrat MAXI soritvena dejavnost v vrednosti 519,50 eur + ddv.

 

Cena:

Za celotno izobraževanje jesenska šola računovodstva 2023, za uporabnike, ki programa Birokrat še ne uporabljajo -  cena 1000,00 eur + ddv = 1220,00 eur, SKLIC: 9999

Za 6 izobraževanj, za uporabnike, ki programa Birokrat še ne uporabljajo -   cena 600,00 eur + ddv = 732,00 eur, SKLIC: 99991

(V primeru nakupa do 30.9.2023, vključeno DARILO v vrednosti 519,50 eur + ddv)

 

Addiko Bank: IBAN SI 56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

 

Program Birokrat za vodenje računovodstva

Program za vodenje računovodstva Birokrat MAXI storitvena dejavnost sedaj 25% CENEJE

 

 

Nakup potrdite s plačilom na TRR: 

 

Addiko Bank: IBAN SI56 3300 0000 8270 696, BIC/SWIFT: HAABSI22;

SKLIC:  vaša davčna številka -  xxxx (sklic najdete ob ponudbi)

BIROKRAT IT, računalniško svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 191, 1000 Ljubljana

 

Za več informacij nas lahko pred nakupom tudi pokličite na 01 5 300 200  ali pišite na email info@birokrat.si.

 

Izvedba seminarjev

 

Iizobraževanje bo izvedeno na daljavo preko ZOOM konference. 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih